Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden 2022

Algemeen

Deelname aan de kinderyoga lessen betekent dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Bij opgave van bepaalde medische redenen kan de docent overwegen het kind te weigeren voor deelname aan de lessen. De weigering kan o.a. gebaseerd zijn op invloed op de veiligheid, verstoring van de groep of het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening van het kind door de docente. Dit gebeurt in goed overleg met de ouders/verzorgers. Een kinderyoga les is geen therapie of geneeswijze en vervangt niet de reguliere geneeswijze.

Aanmelden

U kunt uw kind aanmelden via het inschrijfformulier. Deze kunt u telefonisch of via de mail aanvragen. Verzoek hierbij is om lichamelijke en/of psychische klachten en bijzonderheden hierop aan te geven, zodat hiermee rekening kan worden gehouden tijdens de lessen. Zo nodig zal de docente vooraf in gesprek gaan om bijzonderheden nader te bespreken. Indien er per direct geen plaats is, dan zal uw kind op de wachtlijst komen. U wordt hierover geïnformeerd. Mocht u hier geen gebruik (meer) van willen maken, dan wordt u verzocht dit door te geven.

Lesgeld

Het lesgeld staat vermeld op de website. Het geld dient vooraf te worden betaald via ons boekingssysteem Momoyoga. Wanneer een ouder zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt de docent zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan. Betaling en opzegging
• Je koopt een strippenkaart online.
• Je strippenkaart is 12 weken geldig.
• Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.
• Er geldt een opzegtermijn van 2 weken.

Afmelden bij ziekte of andere afwezigheid

Als uw kind een les niet aanwezig kan zijn, dan dient u dit uiterlijk 2 uur voor aanvang van de les telefonisch via de whatsapp of per mail door te geven. Maximaal 2 lessen per serie mogen ingehaald worden. Restitutie voor de gemiste lessen is niet mogelijk. Indien uw kind voor een langere periode niet deel kan nemen aan de lessen, zal in overleg naar een goede oplossing worden gezocht. Ook hierbij wordt u verzocht dit tijdig door te geven.

Let op: Lessen kunnen alleen ingehaald worden tijdens een actief lopend lessenkaart.
• Een strippenkaart is 12 weken geldig. Hierna komen de lessen te vervallen.
• Je mag via MomoYoga zelf je lessen vooraf inplannen en wisselen.
• Mocht je een keer niet kunnen geen probleem. Om ervoor te zorgen dat iemand anders jouw plek kan innemen, kun je de les annuleren tot 12 uur van te voren. Zo geef je iemand anders de gelegenheid een les te volgen.
• Zit je in een vaste groep en heb je een vakantie geboekt? Annuleer dan ook je reservering van de les direct. Zo geef je iemand anders ruim op tijd de gelegenheid om jouw plek over te nemen.

Workshops

Annuleer je:
Binnen 3 dagen van de workshop, restitutie van lesgeld is niet mogelijk
Tussen 3-7 dagen voor de workshop geldt een gedeeltelijke terugbetaling (50% terug)
Langer dan 7 dagen voor de workshop geldt ook een gedeeltelijke terugbetaling (75% terug)

Bereikbaarheid van de ouders

Mocht er tijdens de les iets met uw kind gebeuren, dan is het van belang dat de docente u kan bereiken. Vermeld op het inschrijfformulier daarom niet alleen uw vaste telefoonnummer, maar ook een mobiel telefoonnummer en evt. telefoonnummer van uw werk, waarop u tijdens de lessen bereikbaar bent. In het geval van tussentijdse wijzigingen verneemt de docente dit graag van u.

Betalingen

De inschrijving is pas definitief als de betaling uiterlijk voor de eerste les is voldaan, tenzij anders afgesproken.

Betaling en opzegging
• Je koopt een strippenkaart online.
• Je strippenkaart is 12 weken geldig.
• Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.
• Er geldt een opzegtermijn van 2 weken.

Afwezigheid docente

Indien de docente onverhoopt niet in staat is een les of workshop te verzorgen, wordt u hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Deze les zal op een ander moment worden ingehaald of er zal een vervangend docent worden geregeld. Wanneer beide opties niet haalbaar blijken, vindt restitutie van het lesgeld plaats.

Kleding

Zorg ervoor dat uw kind soepel zittende kleding aandoet, waarin hij/zij zich makkelijk kan bewegen (bv. trainings- of joggingbroek en een t-shirt).

Opzegging

Indien u wilt opzeggen graag uiterlijk 2 weken van te voren. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.

Mededelingen

Indien er belangrijke zaken te vermelden zijn, dan krijgt uw kind hierover informatie mee naar huis. Alle mededelingen worden ook op de website vermeld en in de nieuwsbrief.

Ongevallen en aansprakelijkheid

De docent is niet aansprakelijk voor blessures of lichamelijk letsel. Bij (ernstige) lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met de huisarts te overleggen of beoefening van kinderyoga tot de mogelijkheden behoort. De docent stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen van kinderen en ouders. Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundige gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Yogacentrum de Bloementuin en/of desbetreffende locatie, dienen te worden vergoed.